Polityka prywatnosci

Polityka prywatności w witrynie www.ellosun.com

Polityka plików „cookies” w witrynie www.ellosun.com

 

Informacje ogólne

Administratorem Witryny Internetowej www.ellosun.com ,zwanej dalej ‘Witryną Internetową’ jest: MAD RED - 09-151 Czerwińsk nad Wisłą, Wólka Przybójewska 11, NIP: 5671918791, REGON: 382713735

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Witryny Internetowej są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Witryny Internetowej dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Witryny internetowej. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, także o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem lub zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem Usług dostępnych na stronie internetowej (w szczególności możliwości złożenia Zamówienia) nie są osoby poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: MAD RED - 09-151 Czerwińsk nad Wisłą, Wólka Przybójewska 11, NIP: 5671918791, REGON: 382713735

Kontakt z Administratorem Twoich danych osobowych jest możliwy za pomocą:

 • poczty elektronicznej: contact@ellosun.com

 • poczty tradycyjnej: 09-151 Czerwińsk nad Wisłą, Wólka Przybójewska 11

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są we wskazanych poniżej celach:

 • W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym na Stronie internetowej, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zamówieniu Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zamówieniu Towarów

 • W celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu towaru, tj. przeglądanie stron Witryny Internetowej, wyszukiwarki towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Witrynie Internetowej, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP

 • W celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków

 • W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zamówieniu Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej

 • W celu wykonania umowy pośrednictwa (np. doręczenia zamówionych towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zamówieniu towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu, dane dotyczące płatności

 • W celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Witrynie Internetowej, ułatwienia korzystania z Witryny Internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Witryny Internetowej, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Witrynie Internetowej oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron Witryny Internetowej, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego

 • W celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności na Stronie internetowej w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwania, kliknięcia na Stronie internetowej, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Stroną internetową i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Witryny Internetowej. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies

 • W celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego

 • W celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

Kategorie danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • dane kontaktowe

 • dane dotyczące aktywności w Witrynie Internetowej

 • dane dotyczące zamówień złożonych w Witrynie Internetowej

 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków

 • dane dotyczące usług marketingowych

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Witryny Internetowej.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • Kiedy osoba, której dane dotyczą, zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę

 • Kiedy osoba, której dane dotyczą, nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny)

 • Po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Stronę internetową – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Witryny Internetowej.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • Organom państwowym, np. Prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą

 • Dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Strony internetowej np. w celu realizacji zamówienia.

Prawa użytkownika Witryny Internetowej, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych

 • Żądania sprostowania swoich danych osobowych

 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych

 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 • Żądania przenoszenia danych osobowych

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W wyjątkowych sytuacjach, termin odpowiedzi może wynosić do 90 dni, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie 30 dni od otrzymania żądania wskazując przyczynę/y opóźnienia.

Art. 15 RODO - Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • Dostępu do danych osobowych

 • Uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską

 • Uzyskania kopii swoich danych osobowych

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: contact@ellosun.com

Art. 16 RODO - Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: contact@ellosun.com

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Witrynie Internetowej, swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się na Stronie internetowej.

Art. 17 RODO - Usunięcie danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym”

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane

 • Wycofałeś zgodę, na przetwarzanie Twoich danych osobowych

 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem

 • Wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie działań związanych z marketingiem bezpośrednim

 • Wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostaniesz poinformowana/y

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@ellosun.com

Art. 18 RODO - Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • Stwierdzisz nieprawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych

 • Gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych, zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń

 • Gdy zgłosiłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@ellosun.com

Art. 21 RODO - Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • Przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią

 • Przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: contact@ellosun.com

Art. 20 RODO - Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych

Masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@ellosun.com

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@ellosun.com lub skorzystaj z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

-

Polityka plików „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Strony internetowej są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym, w związku korzystaniem z Witryny Internetowej. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Witryny Internetowej.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Witrynę Internetową indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki “cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki “cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików „cookies”

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki “cookies” podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).